Вестник On-line
Оренбургский государственный университет 22 октября 2021   RU/EN
Рубрики Вестника
Педагогика
Психология
Другие

Поиск
Vak
Антиплагиат
Orcid
Viniti
ЭБС Лань
Rsl
Лицензия Creative Commons

2014, № 7 (168)УДК: 94 (477)Марценюк А.В. УКРАИНСКОЕ НАЦИОНАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ ВОСТОЧНОЙ ГАЛИЦИИ 20–30-Х ГГ. ХХ В. В ИНТЕРПРЕТАЦИИ СОВРЕМЕННЫХ УКРАИНСКИХ ИСТОРИКОВВ статье проанализированы работы украинских исследователей, посвященные истории национально-демократического движения Восточной Галиции в межвоенный период, идеологической и организационной модернизации украинской партийно-политической системы, проблемам национальной самоидентификации, социальному составу участников политических партий и объединений национально-демократического направления, польско-украинских межнациональных отношениям в данный период, подведены итоги изучения темы и намечены направления дальнейших научных поисков.Ключевые слова: историография, Восточная Галиция, межвоенный период, национально-демократическое движение, УНДО.

Загрузить
Список использованной литературы:

1. Васюта, І. К. Національно-визвольний рух у Західній Україні (1918 — 1939) / І. К. Васюта // Укр. іст. журн. — 2001. — №6. — С. 35–64.

2. Васюта, І. Перегрупування в західноукраїнському національному русі в перші роки по анексії Східної Галичини / Іван Васюта // Вісник Львівського університету. Серія історична. — 1999. — Вип. 34. — С. 341–354.

3. Васюта, I. Політична історія Західної України (1918–1939) / Іван Васюта. — Львів, 2006. — 335 с.

4. Бурковська, І. Зовнішньополітичні орієнтири УНДО (1925–1935) / Ірина Бурковська // Наукові зошити історич. факультету Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка: зб. наук. праць. — Львів, 2000. — Вип. 3. — С. 140–145.

5. Грицак, Я. Нариси історії України: формування модерної української нації XIX–XX ст. / Ярослав Грицак. — К., 2000. — 360 с.

6. Демчишак, Р. "Нормалізаційна" угода 1935 р. як тест на визначення політичної природи легальних українських політичних партій Західної України / Роман Демчишак // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку. — Вип. 22. — 2010. — С. 9–15.

7. Дробот, І. Державницька діяльність Українського національно-демократичного об'єднання (20–30-ті роки ХХ ст.) / Іван Дробот // Проблеми історії України: Факти, судження, пошуки. Міжвідомчий збірник наукових праць. — К.: Інститут історії України НАН України, 2003. — Вип. 8. — С. 286–297.

8. Зайцев, О. Націоналізм і національна демократія в Західній Україні у 1920–30-х роках / О. Зайцев // Другий міжнародний конгрес україністів: Доповіді і повідомлення: Історія. — Львів, 1994. — Ч. ІІ. — С. 86.

9. Зашкільняк, Л. Спроби українсько-польського порозуміння в міжвоєнній Польщі (1920–1939 рр.) / Леонід Зашкільняк // Поляки, українці, білоруси, литовці у міжвоєнній Польщі (1920–1939): матеріали міжнар. наук. конф., (Дрогобич, 8–9 жовтня 2004 р.) / [упорядн. Василь Футала]. — Дрогобич: Коло, 2005. — С. 34–45.

10. Калакура, Я.С. Українська історіографія: курс лекцій / Я. С. Калакура. — К.: Генеза. — 2004. — 496 с.

11. Комар, В. Українське питання в політиці Польщі (1935–1939) / Володимир Комар // Галичина. Науковий і культурно-просвітний краєзнавчий часопис. — 1998. — №1. — С. 99–105.

12. Кульчицький, С.В. Україна між двома війнами (1921–1939 рр.). — Т. 11 / С. В. Кульчицький. — К.: Видавничий Дім Альтернативи, 1999. — 335 с.

13. Кугутяк, М. Історія української націонал-демократії (1918–1929). Т. 1. / Микола Кугутяк. — К. — Івано-Франківськ: Плай, 2002. — 536 с.

14. Кугутяк, М. Галичина: сторінки історії: Нарис суспільно-політичного руху (XIX ст. — 1939 р.) / Микола Кугутяк. — Івано-Франківськ, 1993. — 204 с.

15. Потіха, О. Особливості взаємин Українського національно-демократичного об'єднання з економічними товариствами Західної України (1930–1935) / Олена Потіха // Мандрівець. — 2011. — №5. — С. 54–57.

16. Пуйда, Р. Парламентська діяльність УНДО / Р. Пуйда // Науковий вісник Інституту гуманітарної підготовки ІФНТУНГ. — [Матеріали науково-теоретичної конференції], (Івано-Франківськ, 2011 р.). — Івано-Франківськ, 2011. — Вип. 3. — С. 98–109.

17. Райківський, І. Українська соціал-демократична партія (1928 — 1939) / Ігор Райківський. — Івано-Франківськ: Б. в., 1995. — 67 с.

18. Рубльов, О.С. Західноукраїнська інтелігенція у загальнонаціональних політичних та культурних процесах (1914–1939) / Олександр Сергійович Рубльов. — К.: Ін-т історії України НАН України, 2004. — 648 с.

19. Рубльов, О. Національне питання в ІІ Речі Посполитій / Національне питання в Україні ХХ — початку ХХІ ст.: історичні нариси / О.Г. Аркуша, В.Ф. Верстюк, С.В. Віднянський та ін. — К.: Ніка-Центр, 2012. — 592 с.

20. Савчук, Б.П. Українські громадські організації в суспільному житті Галичини (остання третина ХІХ ст. — кінець 30-х років ХХ ст.): Дис. д-ра іст. наук: 07.00.01 / Б.П. Савчук. — Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України. — К., 1999. — 492 с.

21. Солдатенко, В.Ф. Суспільно-політичні трансформації в Україні: від задумів до реалій / В.Ф. Солдатенко. — К.: Парламентське вид-во, 2009. — 536 с.

22. Соляр, І. Зовнішні орієнтації національно-державницьких партій Західної України (1923–1939): монографія / І. Соляр. — Львів, 2011. — 356 с.

23. Футала, В. Історія вивчення суспільно-політичного життя українців у міжвоєнній Польщі (1921–1939) / Василь Футала. — Львів–Дрогобич, 2010. — 456 с.

24. Хруслов, Б. Політика УНДО напередодні Другої світової війни (1938–1939 рр.) / Борис Хруслов // Галичина. — Івано-Франківськ, 1999. — №3. — С. 181–188.

25. Цецик, Я.П. Діяльність українських національних партій на Волині у міжвоєнний період: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. істор. наук / Я. П. Цецик. — Чернівці, 2008. — 20 с.

26. Шаповал, Ю. Г. "Діло" (1880–1939) — Перша українська щоденна газета: Навчальний посібник / Ю.Г. Шаповал. — Рівне, 2007. — 68 с.

27. Швагуляк, М. Суспільно-політична ситуація у Західній Україні на початку 30-х років XX ст. / Михайло Швагуляк // Записки Наукового товариства імені Шевченка / ред. Олег Купчинський. — Львів, 1991. — Т. CCXXII. — С. 111–147.


О статье

Автор: Марценюк А.В.

Год: 2014


Главный редактор
Сергей Александрович
МИРОШНИКОВ

Crossref
Cyberleninka
Doi
Europeanlibrary
Googleacademy
scienceindex
worldcat
© Электронное периодическое издание: ВЕСТНИК ОГУ on-line (VESTNIK OSU on-line), ISSN on-line 1814-6465
Зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-37678 от 29 сентября 2009 г.
Учредитель: Оренбургский государственный университет (ОГУ)
Главный редактор: С.А. Мирошников
Адрес редакции: 460018, г. Оренбург, проспект Победы, д. 13, к. 2335
Тел./факс: (3532)37-27-78 E-mail: vestnik@mail.osu.ru
1999–2021 © ЦИТ ОГУ